رشد قیمت طلای زرد و سیاه در بازارهای جهانی

رشد قیمت طلای زرد و سیاه در بازارهای جهانی
تعطیلی بزرگتری میدان نفتی در لیبی، به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت در جهان، موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار شد .

رشد قیمت طلای زرد و سیاه در بازارهای جهانی

تعطیلی بزرگتری میدان نفتی در لیبی، به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت در جهان، موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار شد .
رشد قیمت طلای زرد و سیاه در بازارهای جهانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author