رشد اقتصادی کشور با حمایت از شرکت های دانش بنیان محقق می شود

رشد اقتصادی کشور با حمایت از شرکت های دانش بنیان محقق می شود
حمایت از شرکت های دانش بنیان یکی از بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی است و حمایت بازار سرمایه از این شرکت ها قطعاً رشد و بهره وری در اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت.

رشد اقتصادی کشور با حمایت از شرکت های دانش بنیان محقق می شود

حمایت از شرکت های دانش بنیان یکی از بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی است و حمایت بازار سرمایه از این شرکت ها قطعاً رشد و بهره وری در اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت.
رشد اقتصادی کشور با حمایت از شرکت های دانش بنیان محقق می شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author