راهکارهای پیش روی بودجه از منظر بازارهای مالی

راهکارهای پیش روی بودجه از منظر بازارهای مالی
در بودجه سال ٩٧ برای اولین بار روش مشارکت عمومی-خصوصی برای بودجه عمرانی مطرح شده است. در این روش ٣ محور دولت،صندوق توسعه ملی و بانکها در تامین هزینه های عمرانی مشارکت خواهند داشت که این موضوع می تواند در اجرایی شدن پروزه های عمرانی متوقف سودمند باشد.

راهکارهای پیش روی بودجه از منظر بازارهای مالی

در بودجه سال ٩٧ برای اولین بار روش مشارکت عمومی-خصوصی برای بودجه عمرانی مطرح شده است. در این روش ٣ محور دولت،صندوق توسعه ملی و بانکها در تامین هزینه های عمرانی مشارکت خواهند داشت که این موضوع می تواند در اجرایی شدن پروزه های عمرانی متوقف سودمند باشد.
راهکارهای پیش روی بودجه از منظر بازارهای مالی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author