رالی بورسی در جاده مخصوص

امروز امید همه فعالان بازار به ویژه سهامداران خودرویی ها به مجمع غول خودروساز جاده مخصوصی بود تا از اتفاقات آن باخبر شده و حرکت بعدی خود را براساس آن تعیین کند. اتفاقاتی که انتشار آنها واکنش بسیار مثبت گروه خودرویی را در پی داشت و همه سهام زیر مجموعه های “خساپا” را با صف خرید همراه کرد.

فانتزی

مدرسه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author