دکتر نتاج: آینده درخشانی در انتظار قوامین است

دکتر نتاج: آینده درخشانی در انتظار قوامین است
نظام بانکی یکی از اولین پیش فرض هایی است که باید سعی کنیم که این ارتباطات را تسهیل کند و هر رابطه ای که بخواهد با اقتصاد جهانی اتفاق بیفتد نهایتاً باید در قالب دریافت و پرداخت صورت گیرد و این دریافت و پرداخت در حوزه نظام پولی و بانکی است و موسسات مالی نیز باید هر چه سریع تر بخش های ارزی و بین المللی و سرمایه گذاری خود را فعال کنند که بتوانند از این ظرفیت حداکثر بهره را ببرند.

دکتر نتاج: آینده درخشانی در انتظار قوامین است

نظام بانکی یکی از اولین پیش فرض هایی است که باید سعی کنیم که این ارتباطات را تسهیل کند و هر رابطه ای که بخواهد با اقتصاد جهانی اتفاق بیفتد نهایتاً باید در قالب دریافت و پرداخت صورت گیرد و این دریافت و پرداخت در حوزه نظام پولی و بانکی است و موسسات مالی نیز باید هر چه سریع تر بخش های ارزی و بین المللی و سرمایه گذاری خود را فعال کنند که بتوانند از این ظرفیت حداکثر بهره را ببرند.
دکتر نتاج: آینده درخشانی در انتظار قوامین است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author