دلایل بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران

دلایل بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران
محمد خزاعی در بخش خبری ۲۱ سیما با تاکید بر اینکه امنیت؛ عامل ارتقاء رتبه ریسک اعتباری ایران است گفت: ثبات سیاسی و امنیت موجب ارتقاء رتبه ریسک اعتباری ایران از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه شده است.

دلایل بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران

محمد خزاعی در بخش خبری ۲۱ سیما با تاکید بر اینکه امنیت؛ عامل ارتقاء رتبه ریسک اعتباری ایران است گفت: ثبات سیاسی و امنیت موجب ارتقاء رتبه ریسک اعتباری ایران از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه شده است.
دلایل بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author