دستور رییس‌جمهور به صندوق توسعه/ تدوین برنامه جذب سرمایه خارجی

دستور رییس‌جمهور به صندوق توسعه/ تدوین برنامه جذب سرمایه خارجی
ساعدی با بیان اینکه رییس جمهور به صندوق ابلاغ کرده که برنامه عملیاتی برای جذب سرمایه خارجی ارائه دهد، تصریح کرد: طرح هایی برای این امر اولویت بندی شده که عبارت است از طرح‌هایی که در برنامه ششم و ستاد اقتصاد مقاومتی دیده شده‌اند، شرکت هایی که در بورس ایران قابلیت معرفی دارند تا برای آنها اوراق بدهی خارج از کشور منتشر کنیم، بخشی از هزینه طرح شرکت های خارجی که در ایران سرمایه گذاری می کنند و هم افزایی در جذب فاینانس های خارجی کشور.

دستور رییس‌جمهور به صندوق توسعه/ تدوین برنامه جذب سرمایه خارجی

ساعدی با بیان اینکه رییس جمهور به صندوق ابلاغ کرده که برنامه عملیاتی برای جذب سرمایه خارجی ارائه دهد، تصریح کرد: طرح هایی برای این امر اولویت بندی شده که عبارت است از طرح‌هایی که در برنامه ششم و ستاد اقتصاد مقاومتی دیده شده‌اند، شرکت هایی که در بورس ایران قابلیت معرفی دارند تا برای آنها اوراق بدهی خارج از کشور منتشر کنیم، بخشی از هزینه طرح شرکت های خارجی که در ایران سرمایه گذاری می کنند و هم افزایی در جذب فاینانس های خارجی کشور.
دستور رییس‌جمهور به صندوق توسعه/ تدوین برنامه جذب سرمایه خارجی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author