دستورالعمل تامین مالی جمعی کسب و کارهای نوپا منتشر شد

دستورالعمل تامین مالی جمعی کسب و کارهای نوپا منتشر شد
عامل تأمین مالی جمعی، یکی از نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار یا شخصی حقوقی است که پس از عقد قرارداد همکاری با نهادهای مالی داری مجوز و اخذ مجوز فعالیت تأمین مالی جمعی، با تأیید کارگروه ارزیابی فرابورس، طبق مقررات این دستورالعمل برای تأمین منابع موردنیاز پروژه‌های مختلف به‌صورت برخط اقدام می‌کند.

دستورالعمل تامین مالی جمعی کسب و کارهای نوپا منتشر شد

عامل تأمین مالی جمعی، یکی از نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار یا شخصی حقوقی است که پس از عقد قرارداد همکاری با نهادهای مالی داری مجوز و اخذ مجوز فعالیت تأمین مالی جمعی، با تأیید کارگروه ارزیابی فرابورس، طبق مقررات این دستورالعمل برای تأمین منابع موردنیاز پروژه‌های مختلف به‌صورت برخط اقدام می‌کند.
دستورالعمل تامین مالی جمعی کسب و کارهای نوپا منتشر شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author