در اجرای آئین‌نامه حاکمیت شرکتی، اساسنامه نمونه شرکت‌های بیمه ابلاغ شد

در اجرای آئین‌نامه حاکمیت شرکتی، اساسنامه نمونه شرکت‌های بیمه ابلاغ شد
با توجه به توافق سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، اساسنامه نمونه شرکت های بیمه در چارچوب آئین نامه حاکمیت شرکتی، این اساسنامه به شرکت های بیمه ابلاغ شد و شرکت های بیمه حداکثر شش ماه فرصت دارند که اساسنامه را به تصویب مجامع خود برسانند.

در اجرای آئین‌نامه حاکمیت شرکتی، اساسنامه نمونه شرکت‌های بیمه ابلاغ شد

با توجه به توافق سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، اساسنامه نمونه شرکت های بیمه در چارچوب آئین نامه حاکمیت شرکتی، این اساسنامه به شرکت های بیمه ابلاغ شد و شرکت های بیمه حداکثر شش ماه فرصت دارند که اساسنامه را به تصویب مجامع خود برسانند.
در اجرای آئین‌نامه حاکمیت شرکتی، اساسنامه نمونه شرکت‌های بیمه ابلاغ شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author