درج نماد اوراق منفعت دولت در سامانه پس از معاملات

درج نماد اوراق منفعت دولت در سامانه پس از معاملات
شرکت سپرده گذاری مرکزی این اوراق را با نماد معاملاتی “ذافادا”در سامانه پس از معاملات درج کرد تا به شیوه حراج به مدت 2 روز کاری در بازار ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران منتشر شود.

درج نماد اوراق منفعت دولت در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری مرکزی این اوراق را با نماد معاملاتی “ذافادا”در سامانه پس از معاملات درج کرد تا به شیوه حراج به مدت 2 روز کاری در بازار ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران منتشر شود.
درج نماد اوراق منفعت دولت در سامانه پس از معاملات

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author