درج اوراق صکوک اجاره 3000 میلیارد ریالی شرکت گل گهر

درج اوراق صکوک اجاره 3000 میلیارد ریالی شرکت گل گهر
اوراق صکوک اجاره شرکت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، جمعا به مبلغ سه هزار میلیارد ریال، با نرخ سود علی الحساب 17درصد، از تاریخ (نهم بهمن 1396) جهت تأمین بخشی از منابع لازم جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه پذیر و تأمین مالی سرمایه در گردش، توسط شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم به عنوان نهاد واسط، درج شد.

درج اوراق صکوک اجاره 3000 میلیارد ریالی شرکت گل گهر

اوراق صکوک اجاره شرکت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، جمعا به مبلغ سه هزار میلیارد ریال، با نرخ سود علی الحساب 17درصد، از تاریخ (نهم بهمن 1396) جهت تأمین بخشی از منابع لازم جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه پذیر و تأمین مالی سرمایه در گردش، توسط شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم به عنوان نهاد واسط، درج شد.
درج اوراق صکوک اجاره 3000 میلیارد ریالی شرکت گل گهر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author