درآمد دولت از محل فروش سهام دولتی در بودجه 97 چقدر است؟

درآمد دولت از محل فروش سهام دولتی در بودجه 97 چقدر است؟
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره زمان واگذاری سهم باقیمانده دولت در سه شرکت بیمه البرز، آسیا و دانا گفت: با توجه به بورسی بودن هر سه شرکت، کشف قیمت پایه هر سهم و قیمت گذاری آن زمانبر نیست و تلاش می کنیم از طریق بورس انجام شود.

درآمد دولت از محل فروش سهام دولتی در بودجه 97 چقدر است؟

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره زمان واگذاری سهم باقیمانده دولت در سه شرکت بیمه البرز، آسیا و دانا گفت: با توجه به بورسی بودن هر سه شرکت، کشف قیمت پایه هر سهم و قیمت گذاری آن زمانبر نیست و تلاش می کنیم از طریق بورس انجام شود.
درآمد دولت از محل فروش سهام دولتی در بودجه 97 چقدر است؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author