خودرو، فلزات اساسی و شیمیایی در صدر صنایع برتر امروز

خودرو، فلزات اساسی و شیمیایی در صدر صنایع برتر امروز
صدرنشینی بازار با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای کاشی الوند، داروسازی اسوه، صنایع جوشکاب یزد، پارس خزر، معادن منگنز ایران، شیر پاستوریزه پگاه خراسان و کارتن ایران بود.

خودرو، فلزات اساسی و شیمیایی در صدر صنایع برتر امروز

صدرنشینی بازار با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای کاشی الوند، داروسازی اسوه، صنایع جوشکاب یزد، پارس خزر، معادن منگنز ایران، شیر پاستوریزه پگاه خراسان و کارتن ایران بود.
خودرو، فلزات اساسی و شیمیایی در صدر صنایع برتر امروز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author