خطر سوختگی در حافظ؛ مواظب باشید

خطر سوختگی در حافظ؛ مواظب باشید
فعلاً بازار سرمایه سرگرم تک سهم های خاص است که اغلب آنها اندازه ای کوچک داشته و هنوز از بزرگان بازار خبری نیست البته بزرگان هستند اما مثل گذشته نیستند.

خطر سوختگی در حافظ؛ مواظب باشید

فعلاً بازار سرمایه سرگرم تک سهم های خاص است که اغلب آنها اندازه ای کوچک داشته و هنوز از بزرگان بازار خبری نیست البته بزرگان هستند اما مثل گذشته نیستند.
خطر سوختگی در حافظ؛ مواظب باشید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author