حمایت از قطعه سازان داخلی، افزایش تولید و اشتغال را رقم می زند

حمایت از قطعه سازان داخلی، افزایش تولید و اشتغال را رقم می زند
دوران تک محصولی سپری شده و در شرایط حال حاضر خودروسازی موفق است که بتواند در سطوح قیمتی مختلف سهم بیشتری از بازار را در اختیار داشته باشد و گروه سایپا با تولید محصول در دو سطح اقتصادی و لوکس جایگاه ویژه ای در میان مصرف کنندگان داخلی دارد.

حمایت از قطعه سازان داخلی، افزایش تولید و اشتغال را رقم می زند

دوران تک محصولی سپری شده و در شرایط حال حاضر خودروسازی موفق است که بتواند در سطوح قیمتی مختلف سهم بیشتری از بازار را در اختیار داشته باشد و گروه سایپا با تولید محصول در دو سطح اقتصادی و لوکس جایگاه ویژه ای در میان مصرف کنندگان داخلی دارد.
حمایت از قطعه سازان داخلی، افزایش تولید و اشتغال را رقم می زند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author