حمایت از زعفرانکاران با خرید توافقی ٥٠ تن زعفران

حمایت از زعفرانکاران با خرید توافقی ٥٠ تن زعفران
، در پی انتشار خبری در برخی رسانه ها مبنی بر بی فایده بودن خرید توافقی زعفران، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در توضیحاتی با رد این ادعا اعلام کرد:خرید توافقی ۵۰ تن زعفران کشاورزان بی سابقه بوده و ضمن حمایت از تولیدکنندگان موجب حذف دلالان و آرامش و رونق بازار این محصول ارزآور شده است.

حمایت از زعفرانکاران با خرید توافقی ٥٠ تن زعفران

، در پی انتشار خبری در برخی رسانه ها مبنی بر بی فایده بودن خرید توافقی زعفران، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در توضیحاتی با رد این ادعا اعلام کرد:خرید توافقی ۵۰ تن زعفران کشاورزان بی سابقه بوده و ضمن حمایت از تولیدکنندگان موجب حذف دلالان و آرامش و رونق بازار این محصول ارزآور شده است.
حمایت از زعفرانکاران با خرید توافقی ٥٠ تن زعفران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author