حل مشکل ۱۵۰۰ سهامدار کنتورسازی

حل مشکل ۱۵۰۰ سهامدار کنتورسازی
تمام افرادی که همچنان سهامدار «آکنتور» هستند ، می توانند طبق بخشنامه دوم ، تا سقف 3هزار سهم با مراجعه به کارگزاری های عضو شرکت بورس اوراق بهادار محل اقامت در سراسر کشور سهام خود را به فروش برسانند.

حل مشکل ۱۵۰۰ سهامدار کنتورسازی

تمام افرادی که همچنان سهامدار «آکنتور» هستند ، می توانند طبق بخشنامه دوم ، تا سقف 3هزار سهم با مراجعه به کارگزاری های عضو شرکت بورس اوراق بهادار محل اقامت در سراسر کشور سهام خود را به فروش برسانند.
حل مشکل ۱۵۰۰ سهامدار کنتورسازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author