حفظ حقوق شهروندی سرمایه گذاران، با «دادشهر»

حفظ حقوق شهروندی سرمایه گذاران، با «دادشهر»
در سامانه دادشهر، کلیه افراد می توانند به صورت بی نام نسبت به ارسال گزارش ناهنجاری اقدام کنند و برای پیگیری نتیجه می توانند مشخصات تماس ارسال کنند.

حفظ حقوق شهروندی سرمایه گذاران، با «دادشهر»

در سامانه دادشهر، کلیه افراد می توانند به صورت بی نام نسبت به ارسال گزارش ناهنجاری اقدام کنند و برای پیگیری نتیجه می توانند مشخصات تماس ارسال کنند.
حفظ حقوق شهروندی سرمایه گذاران، با «دادشهر»

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author