حساب فعالان اقتصادی در چین مسدود نشده است

حساب فعالان اقتصادی در چین مسدود نشده است
به گفته طیب نیا، لازمه اینکه تجارت به صورت ساده و راحت انجام شده و صادر کننده بتواند منابع مالی ناشی از تجارت خود را به کشور وارد کند، آن است که بین بانکهای ایرانی و چینی روابط کارگزاری برقرار شود.

حساب فعالان اقتصادی در چین مسدود نشده است

به گفته طیب نیا، لازمه اینکه تجارت به صورت ساده و راحت انجام شده و صادر کننده بتواند منابع مالی ناشی از تجارت خود را به کشور وارد کند، آن است که بین بانکهای ایرانی و چینی روابط کارگزاری برقرار شود.
حساب فعالان اقتصادی در چین مسدود نشده است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author