حرکت بازار سرمایه به سمت رونق و تعدیل مثبت سودها

حرکت بازار سرمایه به سمت رونق و تعدیل مثبت سودها
زمانی که از بورس ارز صحبت می کنیم، منظور قرارداد آتی ارز و ابزارهای مشتقه ی تعریف شده روی ارزهای مختلف است؛ یعنی اوراق بهاداری که روی ارز قابل تعریف است، بنابراین فعلا معاملات نقدی ارزهای مختلف در دستور کار نیست.

حرکت بازار سرمایه به سمت رونق و تعدیل مثبت سودها

زمانی که از بورس ارز صحبت می کنیم، منظور قرارداد آتی ارز و ابزارهای مشتقه ی تعریف شده روی ارزهای مختلف است؛ یعنی اوراق بهاداری که روی ارز قابل تعریف است، بنابراین فعلا معاملات نقدی ارزهای مختلف در دستور کار نیست.
حرکت بازار سرمایه به سمت رونق و تعدیل مثبت سودها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author