حذف EPS بستری برای رونق تحلیل از منابع مستقل

حذف EPS بستری برای رونق تحلیل از منابع مستقل
محسنی، عضو شورای عالی بورس با اشاره به انحراف 466 درصدی عملکرد واقعی شرکت ها با EPS اعلامی گفت: اتکا سهامداران به EPS اعلامی شرکت ها استفاده از تحلیل از منابع مستقل را کم می کرد بنابراین امید می رود که این سیاست بتواند فضای تحلیل در بازار سرمایه را افزایش دهد و تحلیلگران بیشتری را وارد بازار سرمایه کند.

حذف EPS بستری برای رونق تحلیل از منابع مستقل

محسنی، عضو شورای عالی بورس با اشاره به انحراف 466 درصدی عملکرد واقعی شرکت ها با EPS اعلامی گفت: اتکا سهامداران به EPS اعلامی شرکت ها استفاده از تحلیل از منابع مستقل را کم می کرد بنابراین امید می رود که این سیاست بتواند فضای تحلیل در بازار سرمایه را افزایش دهد و تحلیلگران بیشتری را وارد بازار سرمایه کند.
حذف EPS بستری برای رونق تحلیل از منابع مستقل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author