حذف حجم مبنا و دامنه نوسان؛ گام های توسعه بازار سرمایه است

حذف حجم مبنا و دامنه نوسان؛ گام های توسعه بازار سرمایه است
با حذف حجم مبنا و افزایش حد نوسان، حرکت بازار سرمایه ایران به سمت بازارهای پیشرفته جهانی و استانداردهای جهانی با سرعت بالاتری، اتفاق می افتد. امیدواریم رییس جدید سازمان بورس با ایجاد تغییراتی مبنی بر حذف حجم مبنا و افزایش دامنه نوسانات، همچنین برنامه ریزی در رابطه با گره های معاملاتی، بازار را روانتر و نقدشوندگی آن را بیشتر کند و سبب کمرنگ شدن پدیده صف نشینی و باعث رسیدن بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود شود.

حذف حجم مبنا و دامنه نوسان؛ گام های توسعه بازار سرمایه است

با حذف حجم مبنا و افزایش حد نوسان، حرکت بازار سرمایه ایران به سمت بازارهای پیشرفته جهانی و استانداردهای جهانی با سرعت بالاتری، اتفاق می افتد. امیدواریم رییس جدید سازمان بورس با ایجاد تغییراتی مبنی بر حذف حجم مبنا و افزایش دامنه نوسانات، همچنین برنامه ریزی در رابطه با گره های معاملاتی، بازار را روانتر و نقدشوندگی آن را بیشتر کند و سبب کمرنگ شدن پدیده صف نشینی و باعث رسیدن بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود شود.
حذف حجم مبنا و دامنه نوسان؛ گام های توسعه بازار سرمایه است

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author