حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران بر مدار رشد

حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران بر مدار رشد
امروز در مجموع دو بازار اول و دوم حدود 371 میلیون سهم به ارزش 255 میلیارد ریال دادوستد شد و نماد «ذوب» ضمن آنکه در صدر نمادهای پربازدید قرار گرفت، بیشترین مقدار حجم و ارزش معاملات را نیز در مقایسه با سایر نمادها تجربه کرد.

حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران بر مدار رشد

امروز در مجموع دو بازار اول و دوم حدود 371 میلیون سهم به ارزش 255 میلیارد ریال دادوستد شد و نماد «ذوب» ضمن آنکه در صدر نمادهای پربازدید قرار گرفت، بیشترین مقدار حجم و ارزش معاملات را نیز در مقایسه با سایر نمادها تجربه کرد.
حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران بر مدار رشد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author