حاکمیت شرکتی، ابزاری برای دموکراسی اقتصادی

حاکمیت شرکتی، ابزاری برای دموکراسی اقتصادی
اگر به اسلام و قرآن توجه کنیم خواهیم دید حاکمیت شرکتی ریشه در تعالیمی دارد که دین مبین اسلام به آن تاکید کرده است. سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های بورسی به مثابه مضاربه است و با حاکمیت شرکتی تمام ذی‌نفعان شرکت می‌دانند که در این مضاربه به منافع آن‌ها خللی وارد نمی‌شود.

حاکمیت شرکتی، ابزاری برای دموکراسی اقتصادی

اگر به اسلام و قرآن توجه کنیم خواهیم دید حاکمیت شرکتی ریشه در تعالیمی دارد که دین مبین اسلام به آن تاکید کرده است. سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های بورسی به مثابه مضاربه است و با حاکمیت شرکتی تمام ذی‌نفعان شرکت می‌دانند که در این مضاربه به منافع آن‌ها خللی وارد نمی‌شود.
حاکمیت شرکتی، ابزاری برای دموکراسی اقتصادی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author