جنگ برای هیچ/ بورس چشم به راه 3000 میلیارد

جنگ برای هیچ/ بورس چشم به راه 3000 میلیارد
در معاملات روز جاری همچون روزهای گذشته شاهد روندی تعادلی اغلب سهام شرکت ها بودیم که البته این روند به سمت نزول میل بیشتری داشت و تنها سهام دارای صف خرید سهام شرکت های کوچک تازه عرضه شده به بازار سرمایه بود.

جنگ برای هیچ/ بورس چشم به راه 3000 میلیارد

در معاملات روز جاری همچون روزهای گذشته شاهد روندی تعادلی اغلب سهام شرکت ها بودیم که البته این روند به سمت نزول میل بیشتری داشت و تنها سهام دارای صف خرید سهام شرکت های کوچک تازه عرضه شده به بازار سرمایه بود.
جنگ برای هیچ/ بورس چشم به راه 3000 میلیارد

car

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author