جنون گل لاله، نخستین بحران مالی در بازارها

جنون گل لاله، نخستین بحران مالی در بازارها
در سال ۱۵۹۳ گل‌ های لاله برای اولین بار از ترکیه به هلند صادر شدند. تازگی و طراوت این گل‌ها برای مردم هلند باعث محبوبیت سریع آن‌ ها شد. از طرفی کاشت و ازدیاد این گل ‌ها در مدت کوتاه امکان ‌پذیر نبود و تولید گل ‌های لاله جدید بین سه تا هفت سال طول می‌ کشید و این نقطه‌ ضعفی بزرگ برای عرضه گل لاله به بازار بود.

جنون گل لاله، نخستین بحران مالی در بازارها

در سال ۱۵۹۳ گل‌ های لاله برای اولین بار از ترکیه به هلند صادر شدند. تازگی و طراوت این گل‌ها برای مردم هلند باعث محبوبیت سریع آن‌ ها شد. از طرفی کاشت و ازدیاد این گل ‌ها در مدت کوتاه امکان ‌پذیر نبود و تولید گل ‌های لاله جدید بین سه تا هفت سال طول می‌ کشید و این نقطه‌ ضعفی بزرگ برای عرضه گل لاله به بازار بود.
جنون گل لاله، نخستین بحران مالی در بازارها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author