جلسه هیئت مدیره و کمیته کاری فدراسیون بورس های اروپا – آسیایی

جلسه هیئت مدیره و کمیته کاری فدراسیون بورس های اروپا – آسیایی
در این جلسه دبیرکل فیاس درباره اقدامات انجام شده و وظایف محوله گزارشی ارائه داد. سپس اعضای فیاس درباره سیاست های کلی فیاس و وضعیت عضویت بورس استانبول به تبادل نظر پرداختند. همچنین تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه فیاس و نیز صورت های مالی مطرح و تصویب شد. همچنین عنوان شد که بورس های بحرین و قطر در خواست عضویت کامل داده اند و بورس های گرجستان و بلاروس نیز درخواست تبدیل به عضو ناظر را ارسال کردند.

جلسه هیئت مدیره و کمیته کاری فدراسیون بورس های اروپا – آسیایی

در این جلسه دبیرکل فیاس درباره اقدامات انجام شده و وظایف محوله گزارشی ارائه داد. سپس اعضای فیاس درباره سیاست های کلی فیاس و وضعیت عضویت بورس استانبول به تبادل نظر پرداختند. همچنین تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه فیاس و نیز صورت های مالی مطرح و تصویب شد. همچنین عنوان شد که بورس های بحرین و قطر در خواست عضویت کامل داده اند و بورس های گرجستان و بلاروس نیز درخواست تبدیل به عضو ناظر را ارسال کردند.
جلسه هیئت مدیره و کمیته کاری فدراسیون بورس های اروپا – آسیایی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author