تهاتر بدهی دولت به ۸ شرکت با مطالبات دو سازمان ابلاغ شد

تهاتر بدهی دولت به ۸ شرکت با مطالبات دو سازمان ابلاغ شد
اسحاق جهانگیری مصوبه هیات وزیران در خصوص تهاتر مطالبات 8 شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم، تولیدی آرین ماهتاب گستر، گروه صنعتی سپاهان، فولمن، کلرپارس، ساوت اصفهان پاورپلنت، فارس غاز باوربلانت، تهیه و تدبیرسازان سرآمد از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور را ابلاغ کرد.

تهاتر بدهی دولت به ۸ شرکت با مطالبات دو سازمان ابلاغ شد

اسحاق جهانگیری مصوبه هیات وزیران در خصوص تهاتر مطالبات 8 شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم، تولیدی آرین ماهتاب گستر، گروه صنعتی سپاهان، فولمن، کلرپارس، ساوت اصفهان پاورپلنت، فارس غاز باوربلانت، تهیه و تدبیرسازان سرآمد از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور را ابلاغ کرد.
تهاتر بدهی دولت به ۸ شرکت با مطالبات دو سازمان ابلاغ شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author