تنوع ابزارهای مالی ، در ۱۰سال فعالیت کمیته فقهی

تنوع ابزارهای مالی ، در ۱۰سال فعالیت کمیته فقهی
مصباحی مقدم بیان کرد: کمیته فقهی طی ۱۰ سال فعالیت، بیش از ۸۵ ابزار مالی یا نهادهای مالی جدید را از نظر فقهی مورد بحث و بررسی قرار داده است.

تنوع ابزارهای مالی ، در ۱۰سال فعالیت کمیته فقهی

مصباحی مقدم بیان کرد: کمیته فقهی طی ۱۰ سال فعالیت، بیش از ۸۵ ابزار مالی یا نهادهای مالی جدید را از نظر فقهی مورد بحث و بررسی قرار داده است.
تنوع ابزارهای مالی ، در ۱۰سال فعالیت کمیته فقهی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author