تناسب ریسک و بازده در سرمایه گذاری

تناسب ریسک و بازده در سرمایه گذاری
در انتخاب یک دارایی مالی مثل سهام، توجه به اطلاعاتی که می ‌تواند بر قیمت آن دارایی تأثیرگذار باشد، بسیار حائز اهمیت است، چون تصمیم‌گیری براساس اطلاعات می‌تواند تا حد زیادی ریسک سرمایه‌ گذاری شما را کاهش دهد.

تناسب ریسک و بازده در سرمایه گذاری

در انتخاب یک دارایی مالی مثل سهام، توجه به اطلاعاتی که می ‌تواند بر قیمت آن دارایی تأثیرگذار باشد، بسیار حائز اهمیت است، چون تصمیم‌گیری براساس اطلاعات می‌تواند تا حد زیادی ریسک سرمایه‌ گذاری شما را کاهش دهد.
تناسب ریسک و بازده در سرمایه گذاری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author