تمرکز بورس بر اقتصاد داخلی است

تمرکز بورس بر اقتصاد داخلی است
در ایران هم به تبع قیمت های جهانی قیمت سنگ آهن بالا رفته است ؛ با این حال اینکه این تاثیر پایدار خواهد بود یا خیر، به سیاست های دراز مدت چین، آمریکا و اروپا و مصرف جهانی فلزات بستگی دارد و پیش بینی آن چندان آسان نیست.

تمرکز بورس بر اقتصاد داخلی است

در ایران هم به تبع قیمت های جهانی قیمت سنگ آهن بالا رفته است ؛ با این حال اینکه این تاثیر پایدار خواهد بود یا خیر، به سیاست های دراز مدت چین، آمریکا و اروپا و مصرف جهانی فلزات بستگی دارد و پیش بینی آن چندان آسان نیست.
تمرکز بورس بر اقتصاد داخلی است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author