تمایل خریداران به نمادهای کم‌باری و میان‌باری

تمایل خریداران به نمادهای کم‌باری و میان‌باری
امروز در بازار برق بورس انرژی، تمایل به خرید در نمادهای کم‌باری و میان‌باری بیشتر از سایر نمادها بود.

تمایل خریداران به نمادهای کم‌باری و میان‌باری

امروز در بازار برق بورس انرژی، تمایل به خرید در نمادهای کم‌باری و میان‌باری بیشتر از سایر نمادها بود.
تمایل خریداران به نمادهای کم‌باری و میان‌باری

مدرسه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author