تقویت تعامل بازار سرمایه و بازار پول / سنجش شرایط انتشار اوراق دولتی

تقویت تعامل بازار سرمایه و بازار پول / سنجش شرایط انتشار اوراق دولتی
مدیرعامل فرابورس ایران به جایگاه تکنولوژی در نظام مالی کشور پرداخت و گفت: امروزه بیش از 70 درصد از توسعه بازار سرمایه، بازار پول و همچنین بیمه به تکنولوژی وابسته است و باید این سه رکن نظام مالی کشور در حوزه تکنولوژی بیشتر فعال شوند.

تقویت تعامل بازار سرمایه و بازار پول / سنجش شرایط انتشار اوراق دولتی

مدیرعامل فرابورس ایران به جایگاه تکنولوژی در نظام مالی کشور پرداخت و گفت: امروزه بیش از 70 درصد از توسعه بازار سرمایه، بازار پول و همچنین بیمه به تکنولوژی وابسته است و باید این سه رکن نظام مالی کشور در حوزه تکنولوژی بیشتر فعال شوند.
تقویت تعامل بازار سرمایه و بازار پول / سنجش شرایط انتشار اوراق دولتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author