تغییر مالکیت یک هزار و 157 میلیارد ریال برگه دارایی مالی

تغییر مالکیت یک هزار و 157 میلیارد ریال برگه دارایی مالی
امروز گروه های فلزات اساسی، شیمیایی و خودرو با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه های صنعت قرار گرفتند.

تغییر مالکیت یک هزار و 157 میلیارد ریال برگه دارایی مالی

امروز گروه های فلزات اساسی، شیمیایی و خودرو با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه های صنعت قرار گرفتند.
تغییر مالکیت یک هزار و 157 میلیارد ریال برگه دارایی مالی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author