تعادل در گروه خودرویی

تعادل در گروه خودرویی
گروه خودرویی با تعادل بیشتری نسبت به روز گذشته دنبال شدند در این میان صف خرید نمادهای خموتور و خپویش و معاملات مثبت نمادهای خاهن و خمحرکه نمایان تر بود.

تعادل در گروه خودرویی

گروه خودرویی با تعادل بیشتری نسبت به روز گذشته دنبال شدند در این میان صف خرید نمادهای خموتور و خپویش و معاملات مثبت نمادهای خاهن و خمحرکه نمایان تر بود.
تعادل در گروه خودرویی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author