تصویب سود نقدی ۱۶۵ هزار میلیارد ریالی توسط ناشران بورس تهران

تصویب سود نقدی ۱۶۵ هزار میلیارد ریالی توسط ناشران بورس تهران
تطبیق سود (زیان) پیش بینی شده شرکت ها در این ماه نسبت به خرداد 96 نشان می دهد که تعداد 71 شرکت با افزایش، تعداد 38 شرکت با کاهش و مابقی شرکت ها برابر با 199 شرکت، تغییری در سود (زیان) پیش بینی شده نداشته اند.

تصویب سود نقدی ۱۶۵ هزار میلیارد ریالی توسط ناشران بورس تهران

تطبیق سود (زیان) پیش بینی شده شرکت ها در این ماه نسبت به خرداد 96 نشان می دهد که تعداد 71 شرکت با افزایش، تعداد 38 شرکت با کاهش و مابقی شرکت ها برابر با 199 شرکت، تغییری در سود (زیان) پیش بینی شده نداشته اند.
تصویب سود نقدی ۱۶۵ هزار میلیارد ریالی توسط ناشران بورس تهران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author