تشکیل کمیته نظارت بر توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت

تشکیل کمیته نظارت بر توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت
مسعود کرباسیان با اشاره به سقف انتشار اوراق مشارکت در سال ۹۷، گفت: کمیته ای ایجاد شده که روی چاپ، نرخ و زمان بندی توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت نظارت دارد و یک ناظر از مجلس بر روی آن نظارت می کند، لذا انتشار اوراق قاعده ای منسجم دارد و دقیقا مشخص است که باید در چه زمان هایی چاپ شود و به چه مصارفی برسد، البته عمدتا نیز به مصارف عمرانی رسیده است.

تشکیل کمیته نظارت بر توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت

مسعود کرباسیان با اشاره به سقف انتشار اوراق مشارکت در سال ۹۷، گفت: کمیته ای ایجاد شده که روی چاپ، نرخ و زمان بندی توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت نظارت دارد و یک ناظر از مجلس بر روی آن نظارت می کند، لذا انتشار اوراق قاعده ای منسجم دارد و دقیقا مشخص است که باید در چه زمان هایی چاپ شود و به چه مصارفی برسد، البته عمدتا نیز به مصارف عمرانی رسیده است.
تشکیل کمیته نظارت بر توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author