تشریح نحوه انجام معاملات برق مصرف‌کنندگان بزرگ در بازار برق بورس انرژی

تشریح نحوه انجام معاملات برق مصرف‌کنندگان بزرگ در بازار برق بورس انرژی
از جمله تفاوت‌های بازار مشتقه و فیزیکی برق در بورس انرژی ایران می توان به مواردی چون استاندارد بودن قراردادها در بازار مشتقه نسبت به بازار فیزیکی (در بازار فیزیکی شرایط قرارداد با توافق عرضه کننده و خریداران می تواند سفارشی شود) و وجود قابلیت معامله مجدد در بازار مشتقه نسبت به بازار فیزیکی اشاره کرد.

تشریح نحوه انجام معاملات برق مصرف‌کنندگان بزرگ در بازار برق بورس انرژی

از جمله تفاوت‌های بازار مشتقه و فیزیکی برق در بورس انرژی ایران می توان به مواردی چون استاندارد بودن قراردادها در بازار مشتقه نسبت به بازار فیزیکی (در بازار فیزیکی شرایط قرارداد با توافق عرضه کننده و خریداران می تواند سفارشی شود) و وجود قابلیت معامله مجدد در بازار مشتقه نسبت به بازار فیزیکی اشاره کرد.
تشریح نحوه انجام معاملات برق مصرف‌کنندگان بزرگ در بازار برق بورس انرژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author