ترس از تعطیلی دولت آمریکا شاخص ها را زمین زد

ترس از تعطیلی دولت آمریکا شاخص ها را زمین زد
با تصویب نشدن بودجه ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا، دولت این کشور در آستانه تعطیلی قرار گرفت.

ترس از تعطیلی دولت آمریکا شاخص ها را زمین زد

با تصویب نشدن بودجه ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا، دولت این کشور در آستانه تعطیلی قرار گرفت.
ترس از تعطیلی دولت آمریکا شاخص ها را زمین زد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author