تدوین آئین‌نامه تاسیس بانک خارجی درمناطق آزاد

تدوین آئین‌نامه تاسیس بانک خارجی درمناطق آزاد
شرکت های خارجی در مناطق آزاد حضور دارند و با توجه به توافقات خوبی که انجام داده ایم تلاش شده سهم ویژه ای از ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی را برای مناطق آزاد تخصیص دهیم.

تدوین آئین‌نامه تاسیس بانک خارجی درمناطق آزاد

شرکت های خارجی در مناطق آزاد حضور دارند و با توجه به توافقات خوبی که انجام داده ایم تلاش شده سهم ویژه ای از ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی را برای مناطق آزاد تخصیص دهیم.
تدوین آئین‌نامه تاسیس بانک خارجی درمناطق آزاد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author