تداوم اقبال به فولادی ها

تداوم اقبال به فولادی ها
فلزات اساسی روز خوبی را سپری کردند و اکثرا در محدوده های مثبت معامله شدند. قیمت بیلت جهانی در منطقه cis حدود 470 دلار به ازای هر تن معامله شد و در بازار داخلی چین هم رکورد 5 ساله را با قیمت های 550 دلاری پشت سر گذاشت.

تداوم اقبال به فولادی ها

فلزات اساسی روز خوبی را سپری کردند و اکثرا در محدوده های مثبت معامله شدند. قیمت بیلت جهانی در منطقه cis حدود 470 دلار به ازای هر تن معامله شد و در بازار داخلی چین هم رکورد 5 ساله را با قیمت های 550 دلاری پشت سر گذاشت.
تداوم اقبال به فولادی ها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author