تدابیر جدید برای کاهش نرخ ارز/ تشکیل کمیته عالی واحدهای تولیدی

تدابیر جدید برای کاهش نرخ ارز/ تشکیل کمیته عالی واحدهای تولیدی
شورای پول و اعتبار مصوب کرد کمیته ای به منظور بررسی آخرین وضعیت واحدهای تولیدی در کشور و اتخاذ تدابیر مناسب‌ به منظور ایجاد رونق در این واحدها در ایام پایانی سال و افزایش تولید تشکیل شود.

تدابیر جدید برای کاهش نرخ ارز/ تشکیل کمیته عالی واحدهای تولیدی

شورای پول و اعتبار مصوب کرد کمیته ای به منظور بررسی آخرین وضعیت واحدهای تولیدی در کشور و اتخاذ تدابیر مناسب‌ به منظور ایجاد رونق در این واحدها در ایام پایانی سال و افزایش تولید تشکیل شود.
تدابیر جدید برای کاهش نرخ ارز/ تشکیل کمیته عالی واحدهای تولیدی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author