تخت گاز بورس در اولین ماه زمستان

تخت گاز بورس در اولین ماه زمستان
بازار سهام که در آخرین روز آذر در کانال 95 هزار واحد قرار داشت، دی ماه را در کانال 98 هزار واحد به پایان رساند. سه کانال شکنی بورس که در هفته های اول با نوسانات محدودی همراه بود، در روزهای پایانی و تحت تاثیر کاهش اثر ریسک های سیستماتیک روند تندتری به خود گرفت.

تخت گاز بورس در اولین ماه زمستان

بازار سهام که در آخرین روز آذر در کانال 95 هزار واحد قرار داشت، دی ماه را در کانال 98 هزار واحد به پایان رساند. سه کانال شکنی بورس که در هفته های اول با نوسانات محدودی همراه بود، در روزهای پایانی و تحت تاثیر کاهش اثر ریسک های سیستماتیک روند تندتری به خود گرفت.
تخت گاز بورس در اولین ماه زمستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author