تحکیم خودکفایی با عرضه گندم در بورس کالا/تاخیر در پرداخت گندمکاران پایان می یابد

تحکیم خودکفایی با عرضه گندم در بورس کالا/تاخیر در پرداخت گندمکاران پایان می یابد
با عرضه گندم در بورس هم مسیر خودکفایی دنبال شده و از همه مهمتر عملیات مالی و اقتصادی در این حوزه واقعی تر وشفاف تر خواهد شد.

تحکیم خودکفایی با عرضه گندم در بورس کالا/تاخیر در پرداخت گندمکاران پایان می یابد

با عرضه گندم در بورس هم مسیر خودکفایی دنبال شده و از همه مهمتر عملیات مالی و اقتصادی در این حوزه واقعی تر وشفاف تر خواهد شد.
تحکیم خودکفایی با عرضه گندم در بورس کالا/تاخیر در پرداخت گندمکاران پایان می یابد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author