تحقق 70 درصدی پیش بینی های کمباین سازی

تحقق 70 درصدی پیش بینی های کمباین سازی
شرکت کمباین سازی ایران در سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 96 مبلغ 30 ریال سود به ازای هر سهم معادل 70 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. این در حالی است که در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ صفر ریال به ازای هر سهم اختصاص داده بود.

تحقق 70 درصدی پیش بینی های کمباین سازی

شرکت کمباین سازی ایران در سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 96 مبلغ 30 ریال سود به ازای هر سهم معادل 70 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. این در حالی است که در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ صفر ریال به ازای هر سهم اختصاص داده بود.
تحقق 70 درصدی پیش بینی های کمباین سازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author