تحقق 69 درصدی پیش بینی های نفت سپاهان طی 9 ماه

تحقق 69 درصدی پیش بینی های نفت سپاهان طی 9 ماه
شرکت نفت سپاهان در دوره سه ماهه سوم سال مالی 96 مبلغ دو هزار و 47 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 69 درصد از پیش بینی هایش رسید.

تحقق 69 درصدی پیش بینی های نفت سپاهان طی 9 ماه

شرکت نفت سپاهان در دوره سه ماهه سوم سال مالی 96 مبلغ دو هزار و 47 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 69 درصد از پیش بینی هایش رسید.
تحقق 69 درصدی پیش بینی های نفت سپاهان طی 9 ماه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author