تبرک به فرابورس آمد

تبرک به فرابورس آمد
شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک که در مهرماه سال جاری در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قندوشکر در فرابورس پذیرش شد؛ در بدو تاسیس مبلغ 500 میلیارد ریال سرمایه داشت که طی چند مرحله افزایش سرمایه این رقم به بیش از دو هزار و 231 میلیارد ریال در پایان سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 رسیده است.

تبرک به فرابورس آمد

شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک که در مهرماه سال جاری در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قندوشکر در فرابورس پذیرش شد؛ در بدو تاسیس مبلغ 500 میلیارد ریال سرمایه داشت که طی چند مرحله افزایش سرمایه این رقم به بیش از دو هزار و 231 میلیارد ریال در پایان سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 رسیده است.
تبرک به فرابورس آمد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author