تامین مالی 92 میلیاردی صبا نفت با انتشار صکوک اجاره

تامین مالی 92 میلیاردی صبا نفت با انتشار صکوک اجاره
در این اوراق، شرکت واسط مالی فروردین دوم(ناشر) به وکالت از خریداران اوراق، دارایی های مبنای انتشار اوراق را که شامل یک قطعه زمین و یک باب ساختمان(هر دو واقع در تهران) است از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت(بانی) خریداری و سپس آنها را بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می کند.

تامین مالی 92 میلیاردی صبا نفت با انتشار صکوک اجاره

در این اوراق، شرکت واسط مالی فروردین دوم(ناشر) به وکالت از خریداران اوراق، دارایی های مبنای انتشار اوراق را که شامل یک قطعه زمین و یک باب ساختمان(هر دو واقع در تهران) است از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت(بانی) خریداری و سپس آنها را بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می کند.
تامین مالی 92 میلیاردی صبا نفت با انتشار صکوک اجاره

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author