تامین مالی 3 هزار میلیارد تومانی دولت با انتشار اولین صکوک منفعت

تامین مالی 3 هزار میلیارد تومانی دولت با انتشار اولین صکوک منفعت
این اولین مورد عملیاتی انتشار صکوک منفعت در بازار سرمایه ایران است که طی آن دولت از طریق شرکت واسط مالی شهریور چهارم(با مسئولیت محدود) به میزان 30 هزار میلیارد ریال تامین مالی خواهد شد.

تامین مالی 3 هزار میلیارد تومانی دولت با انتشار اولین صکوک منفعت

این اولین مورد عملیاتی انتشار صکوک منفعت در بازار سرمایه ایران است که طی آن دولت از طریق شرکت واسط مالی شهریور چهارم(با مسئولیت محدود) به میزان 30 هزار میلیارد ریال تامین مالی خواهد شد.
تامین مالی 3 هزار میلیارد تومانی دولت با انتشار اولین صکوک منفعت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author