تامین مالی کم هزینه صنعت، راه توسعه بلند مدت بازار سرمایه

تامین مالی کم هزینه صنعت، راه توسعه بلند مدت بازار سرمایه
مهرآور با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل عدم کاهش نرخ بهره بانکی، تعیین نرخ بهره بالای بین بانکی از سوی بانک مرکزی است، گفت: اگر بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهد، یکی از دغدغه های تامین مالی نظام بانکی مرتفع می شود.

تامین مالی کم هزینه صنعت، راه توسعه بلند مدت بازار سرمایه

مهرآور با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل عدم کاهش نرخ بهره بانکی، تعیین نرخ بهره بالای بین بانکی از سوی بانک مرکزی است، گفت: اگر بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهد، یکی از دغدغه های تامین مالی نظام بانکی مرتفع می شود.
تامین مالی کم هزینه صنعت، راه توسعه بلند مدت بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author